Business Process Management (BPM)

Business Process Management (BPM) = Het in samenhang besturen van bedrijfsprocessen

Het gaat hierbij dus niet om het besturen van één werkproces maar het bewaken van de onderlinge samenhang tussen de processen die gemeenschappelijk een resultaat moeten opleveren.

Door de verdergaande automatisering en de maatschappelijke ontwikkelingen worden bedrijven en instanties steeds meer gedwongen tot onderlinge samenwerking. Waar vroeger de klant of cliënt gezien werd als verantwoordelijke voor de afstemming tussen de verschillende partijen, wordt nu steeds meer deze verantwoordelijkheid bij de aanbieder(s) gelegd.

Het keten denken doet steeds meer opgeld. Voorbeelden hiervan zijn:

De SUWI-keten. Hierin wordt door de verschillende partijen (CWI, UWV, Gemeentelijke Sociale Diensten, Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven) gemeenschappelijk gewerkt aan het re-integreren van werkelozen en arbeidsongeschikten in het arbeidsproces. Zonder een overall sturing op de processen die bij de verschillende instanties is de cliënt de integrerende factor tussen de verschillende spelers.

Verzekeringsmaatschappijen. Wie kent de reclames niet van de maatschappijen die een “mannetje” hebben om de problemen voor de verzekerde op te lossen. Waar vroeger de verzekerde alleen een financiële vergoeding ontving voor de geleden schade en zelf moet regelen dat alles hersteld werd, neemt nu de verzekeringsmaatschappij hem deze taak uit handen.